Hva er en grønn infrastruktur?

Grønne infrastrukturer er arealer beplantet med vegetasjon, hvor formålet blant annet er å benytte seg av naturens egne mekanismer for håndtering av regnvann og å ta vare på naturmangfoldet. Fortetting og urbaniseringer har ført til færre grønne arealer i byer til fordel for tette og livløse flater. Grønne tak og vegger, parker og dammer er typiske grønne infrastrukturer som bringer naturen tilbake til byen.
 

    Grønne tak                   Grønne vegger                Andre infrastrukturer


Fordeler ved bruk av grønne infrastrukturer:


Overvannshåndtering

Tette harde flater fører til at avrenningen fra nedbør og smelting av is og snø både øker i styrke og mengde. En tett flate hindrer vannet å trenge ned i grunnen via infiltrasjon eller som tas opp i plantene. Klimaet er i endring, og det forventes at det i fremtiden vil være en hyppigere forekomst av styrtnedbør.  Ved styrtregn eller i nedbørrike perioder kan vann føres til kummer og kassetter og brukes til vanning i perioder med tørke. På denne måten utnyttes vannet som en ressurs, i stedet for å bli sett på som et problem.  

 

Biologisk mangfold
Med store avstander mellom grøntområder i byer finnes det få landingsplasser for bier og andre insekter. Ved økt etablering av grønn infrastruktur kan korridorer for insekter og andre arter dannes. Mange insekter har en viktig rolle i pollinering av planter, som er viktige for økosystemet. Insekter vil kunne tiltrekke seg fugler og andre arter, og gjennom det skape et mer levende bybilde.  Taket på IKEA Åsane er et godt eksempel på hvor grønn infrastruktur har blitt habitat for fuglearten vipe, som er på Norges nasjonale rødeliste. 

 

Bedre luftkvalitet
Planter vil kunne øke luftkvalitet, da de binder svevestøv og andre uønskede partikler på overflaten. I tillegg binder plantene CO2 som er bra for klimaet.  

 

Bedre lydkvalitet
En vegetert flate vil absorbere støy og redusere bulder.

 

«Varmeøyeffekten»
Planter og annen vegetasjon bruker solenergi til fotosyntese, til sammenligning med et svart tak. Et svart tak vil lagre solenergien i takmateriealene, samtidig vil et svart tak absorbere større mengder av solinnstrålingen. På varme sommerdager vil en by med mange grønne infrastrukturer ha en lavere temperatur enn byer med få grønne elementer.

 

Økt levetid på takkomponente
Et grønt tak vil øke levetiden på takkomponentene ved at vegetasjonen på taket vil beskyttet for høye temperaturer og UV-stråler.

 

Psykologiske fordeler
En by full av grønne infrastrukturer øker den estetiske opplevelsen og kvaliteten ved å bo i by. Mennesker velger heller å gå gjennom en park som gir rekreasjon i stedet for å rushe igjennom en grå og trist gate.